Mattia Listowski, exhibition photography video installation Fotosatz at Atelier 10, Paris 2012.      Mattia Listowski, exhibition photography video installation Scape Shore Lights, Suwalki Poland 2011.      Mattia Listowski, exhibition Playgrounds with VLF and Eli Serres at Helene Aziza, Paris 2010.